Freudenthal Foundation

Peter S. Freudenthal Immunological Professorship Foundation

After losing her only son - Peter S. Freudenthal - Dr. Mária Rónay, materials physicist, alumnus of ELTE Faculty of Science, Budapest University of Technology and Columbia University, New York, private person living in the United States, decided to establish a foundation using her private equity, which utilises the interest on invested assets to support a leading instructor of the ELTE Faculty of Science, Department of Immunology (Peter S. Freudenthal Immunological Professorship Foundation), such as "endowed professorship" in the Anglo-Saxon universities. The Board of Trustees of the Foundation (Prof. Anna Erdei academician; Prof. László Fésüs academician; Prof. Fritz Melchers, Max Planck Institute, Berlin, Germany; Prof. Péter Surján doctor of the Hungarian Academy of Sciences and dean of ELTE Faculty of Science; and Dr. Mária Rónay) is entitled to choose the beneficiary.


In the autumn of 2015, the Board of Trustees found Imre Kacskovics (doctor of the Hungarian Academy of Sciences, professor, head of the Department of Immunology) worthy of this honorable title.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány
székhely: 1125 Budapest, Virányos út 24/B. fszt. 1.
(képviseletében eljár: Rónay Mária kuratórium elnöke)
továbbiakban: „Alapítvány”


másrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem
székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
felsőoktatási azonosító: FI80798
adószám: 15308744-2-41
KSH statisztikai számjel: 15308744 -8542 -312 -01
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
(képviseletében eljár: Dr. Mezey Barna rektor)
továbbiakban: „ELTE”


a jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelős egység:
ELTE Természettudományi Kar,
székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
képviseli: Dr. Surján Péter dékán
továbbiakban: ”ELTE TTK


(továbbiakban együttesen: Szerződő Felek)
között az alábbiak szerint.


Preambulum

Szerződő felek rögzítik, hogy az Alapítvány célja Peter S. Freudenthal emlékének ápolása az Alapítvány által létrehozott ’Peter S. Freudenthal professzori cím’ adományozása útján, valamint a címmel együtt havi díjazás nyújtása az Alapítvány Jelölő Bizottsága által javasolt, és a Kuratórium által kiválasztott személy, mint Kedvezményezett részére.
Jelen megállapodással szerződő felek célja, hogy rögzítsék együttműködésük szabályait a ’Peter S. Freudenthal professzori cím’ jogosultjának kiválasztása, a cím adományozása, a cím viselése és a cím jogosultjának díjazása körében.
Peter S. Freudenthal 14 évig tartó felsőfokú tanulmányait az Amerikai Egyesült Államok legjobb egyetemein végezte. Egyetemi alapdiplomáját (BSc) 1985-ben a molekuláris biofizika & molekuláris biokémia és molekuláris biológia szakokon a Yale Egyetemen szerezte meg, majd a Rockefeller Egyetem Immunológia és Sejtélettani Laboratóriumában végezte PhD tanulmányait. Témavezetője Ralph Steinman volt, egyike a 2011-ben orvos- és élettudományi Nobel Díjjal jutalmazott tudósoknak, aki a kitüntetést a dendritikus sejtek valamint az azok által az adaptív immunológiában játszott szerep felfedezéséért kapta. Peter S. Freudenthal kutatásai középpontjában a dendritikus sejtek, az antigén-bemutatás és az AIDS álltak (ld. PSF CV és fontosabb publikációit tartalmazó 2. számú mellékletet). Ezt követően a Yale Orvostudományi Egyetemen az idegsebészetre és baleseti sebészetre koncentrált.  Peter S. Freudenthal ezt követően az egészségügyi ellátó rendszer, majd a biotechnológiai befektetések elemzője lett. Itt szerzett tapasztalatai alapján egy innovatív céget alapított, amely nagy média figyelmet és jelentős kezdeti sikereket ért el, mígnem egy nagyobb cég kezére került. 2011-ben bekövetkezett haláláig egy kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó céget irányított.


Az együttműködés megvalósítása

1./   Szerződő felek rögzítik, hogy a Peter S. Freudenthal professzori cím jogosultja az Alapítvány az Alapító Okiratának V.3. pontja alapján választott Eseti Jelölő Bizottságának javaslata alapján, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 40. életévét betöltött, az immunológia szakterületen kiemelkedő kutatási és oktatási eredményeket elért oktatói közül választott személy lehet.

2./   Az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvány megkeresése esetén összeállítja azon oktatói listáját, akik az Alapítvány Kedvezményezettjével szemben támasztott feltételeknek megfelelnek és ezen listát az Alapítvány részére a megkeresést követő 30 napon belül megküldi.

3./   Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a professzori cím jogosultjának kiválasztását és a vele való szerződéskötést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az ELTE TTK dékánját a professzori cím viselésére kiválasztott oktató személyéről.

4./   Az Alapítvány kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a professzori cím viselésére kiválasztott oktatót mindaddig, amíg az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, azaz aktív oktató tevékenységet végez, havi juttatásban részesíti akként, hogy az Alapítvány által nyújtott havi juttatás összege tartalmazza a juttatás közterheit is.  Az Alapítvány a professzori cím viselésére kiválasztott oktatót nem befolyásolja sem az oktatási, sem a kutatási tevékenységében.

5./   Az Alapítvány vállalja, hogy a fenti kötelezettségvállalásához szükséges, mind anyagi, mind adminisztratív feltételeket biztosítja.

6./   Az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az Alapítvány által kiválasztott személy részére a „Peter S. Freudenthal professzori cím” használatát.

7./   Az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy az ELTE TTK Kari honlapon létrehoz és folyamatosan fenntart egy önálló oldalt, amelyen magyar és angol nyelven folyamatosan közzéteszi a Peter S. Freudenthal professzori cím jogosultjainak névsorát, rövid életrajzukat, legfontosabb publikációikat, jelen megállapodás szövegét, és az Alapítvány honlapjára vezető linket.

8./   Az ELTE kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a professzori cím jogosultjának ELTE-vel fennálló jogviszonya bármilyen okból megszűnik, ennek tényéről és időpontjáról haladéktalanul értesíti az Alapítványt.

9./   A Felek az együttműködési megállapodást a mindkét fél által történt aláírás napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre kötik azzal, hogy azt közös megegyezéssel módosíthatják.

10./ Jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha szakmai és/vagy tárgyi és/vagy jogszabályi feltételeinek változása a további együttműködést nem teszi lehetővé, illetve amennyiben valamelyik szerződő fél jogutód nélkül megszűnik.

11./ Jelen együttműködési megállapodást bármelyik szerződő fél a másik félhez igazoltan eljuttatott, egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyos, vagy ismétlődő szerződésszegése esetén.

12./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás vonatkozásában a kapcsolattartó személyek és elérhetőségeik az alábbiak:

 

Az ELTE részéről az ELTE TTK mindenkori dékánja

jelen szerződés aláírásakor Dr. Surján Péter

Az Alapítvány részéről a kapcsolattartó a Kuratórium

 

13./ A Felek a jelen együttműködési megállapodás létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni azzal, hogy jelen együttműködési megállapodást mindketten jogosultak teljes terjedelemben saját honlapjukon közzétenni.

Amennyiben a jelen együttműködési megállapodás teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.

 

Budapest, 2015. szeptember 25.

Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány Eötvös Loránd Tudományegyetem
képviseletében képviseletében
Dr. Rónay Mária kuratórium elnöke Dr. Surján Péter ELTE TTK dékán

 

 

Appendix 1 - The biography of Peter S. Freudenthal

Peter Simon Freudenthal was born on July 31, 1963.

He attended Hackley School in Tarrytown, NY, graduated in 1981 receiving a National Merit Scholarship and the Bausch and Lomb Medal.

He received his B.S. from Yale, a double major with distinction in molecular bio-physics & biochemistry and molecular biology in 1985. While attending Yale (1981-1985) he was a Thomas J. Watson Scholar and worked in the summers at the IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY.

From 1985-1990, Peter was a senior graduate fellow in the Laboratory of Immunology & Cellular Physiology at the Rockefeller University. His thesis advisor was Ralph Steinman (one of the recipients of the 2011 Noble Prize in Physiology or Medicine for his discovery of the dendritic cells and their role in adaptive immunology). Peter’s research focused on dendritic cells, antigen presentation and AIDS. His work resulted in numerous publications, the list of which is enclosed. During his time at Rockefeller, he was a National Science Foundation Fellow (1986-1990) and a David C. Scott Foundation Fellow (1987-1990) and a member of the New York Academy of Science.

From 1990-1995 Peter attended the Yale School of Medicine, focusing on neurosurgery and trauma surgery.  His plans of becoming a neurosurgeon however were abandoned due to a government- planned healthcare reform drastically reducing the number of needed specialists, particularly that of neurosurgeons.

From 1995-1997 Peter was director of healthcare research at Brean Murray & Company, a privately held investment bank in New York.

From 1997-1999, Peter was senior biotechnology equity research analyst and vice president with Robertson Stephens & Company in San Francisco. During his tenure at Robertson Stephens Peter specialized in the interface between emerging biotechnologies and the semiconductor and software industries, while also focusing on the re-emergence of human gene therapy.

In 1999 June he co-founded, was chairman and CEO of meVC.com, a venture capital mutual fund company. Peter has been featured in Time Magazine as the venture capital innovator in 2000, and Fortune Small Business Magazine for founding one of the 65 most innovative small companies in the world. He was also vice-chairman, president and director of the meVC Draper Fisher Jurvetson Fund I, Inc.  (MVC: NYSE).

In 2003 June meVC.com resigns and the meVC Draper Fisher Jurvetson Fund I is taken over by MVC Capital Inc.

In 2002 Peter co-founded Darwin Ventures in San Francisco, of which he was a managing general partner until his death of a heart attack in February of 2011. Darwin Ventures still exists.

 

Appendix 2 - Selected publications of Peter S. Freudenthal

Flechner, E. R., Freudenthal, P. S., Kaplan, G., and Steinman, R. M. 1988. Antigen-specific T lymphocytes efficiently cluster with dendritic cells in the human primary mixed-leukocyte reaction. Cellular immunology 111:183.

Steinman, R. M., Koide, S., Witmer, M., Crowley, M., Bhardwaj, N., Freudenthal, P., Young, J., and Inaba, K. 1988. The sensitization phase of T-cell-mediated immunity. Annals of the New York Academy of Sciences 546:80.

Freudenthal, P. S. and Steinman, R. M. 1989 January. Dendritic cell-CD4+ T cell cluster formation and function in the primary mixed leukocyte reaction. U.C.L.A. Symposia on Molecular & Cellular Biology.

*** Freudenthal, P. S. and Steinman, R. M. 1990. The distinct surface of human blood dendritic cells, as observed after an improved isolation method. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87:7698.

Freudenthal, P. S. and Bhardwaj, N. 1990. Dendritic cells in human blood and synovial exudates. International reviews of immunology 6:103.

Wood, G. S., Freudenthal, P. S., Edinger, A., Steinman, R. M., and Warnke, R. A. 1991. CD45 epitope mapping of human CD1a+ dendritic cells and peripheral blood dendritic cells. The American journal of pathology 138:1451.

Wood, G. S. and Freudenthal, P. S. 1992. CD5 monoclonal antibodies react with human peripheral blood dendritic cells. The American journal of pathology 141:789.

*** Cameron, P. U., Freudenthal, P. S., Barker, J. M., Gezelter, S., Inaba, K., and Steinman, R. M. 1992. Dendritic cells exposed to human immunodeficiency virus type-1 transmit a vigorous cytopathic infection to CD4+ T cells. Science 257:383.

Freudenthal, P. S. and Wood, G. S. 1993. Human blood dendritic cells. In Dermal Immune System, edited by B.J. Nickoloff, Chapter 4, 39-67, CRC press

 

*** Historic Scientific Reports of the Steinman Laboratory, Rockefeller University