Freudenthal Alapítvány

Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány


Dr. Rónay Mária anyagfizikus, az ELTE TTK, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Columbia Egyetem, New York, alumnája, Egyesült Államokban élő magánszemély egyetlen fia - Peter S. Freudenthal - elvesztését követően arra az elhatározásra jutott, hogy magánvagyonából egy olyan alapítványt hoz létre, amely a befektetett vagyon kamatát az ELTE TTK Immunológiai Tanszék egy vezető oktatójának támogatására fordítja (Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány), az angolszász egyetemeken meghonosodott “endowed professorship” mintájára. A kedvezményezett kiválasztására az Alapítvány Kuratóriuma (Prof. Erdei Anna akadémikus; Prof. Fésüs László akadémikus; Prof. Fritz Melchers Max-Planck Institute, Berlin, Németország; Prof. Surján Péter, MTA doktora, az ELTE TTK dékánja és Dr. Rónay Mária) jogosult.


A Kuratórium 2015. őszén Kacskovics Imre (MTA doktora), tanszékvezető egyetemi tanárt találta érdemesnek e megtisztelő címre.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány
székhely: 1125 Budapest, Virányos út 24/B. fszt. 1.
(képviseletében eljár: Rónay Mária kuratórium elnöke)
továbbiakban: „Alapítvány”


másrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem
székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
felsőoktatási azonosító: FI80798
adószám: 15308744-2-41
KSH statisztikai számjel: 15308744 -8542 -312 -01
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
(képviseletében eljár: Dr. Mezey Barna rektor)
továbbiakban: „ELTE”


a jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelős egység:
ELTE Természettudományi Kar,
székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
képviseli: Dr. Surján Péter dékán
továbbiakban: ”ELTE TTK


(továbbiakban együttesen: Szerződő Felek)
között az alábbiak szerint.


Preambulum

Szerződő felek rögzítik, hogy az Alapítvány célja Peter S. Freudenthal emlékének ápolása az Alapítvány által létrehozott ’Peter S. Freudenthal professzori cím’ adományozása útján, valamint a címmel együtt havi díjazás nyújtása az Alapítvány Jelölő Bizottsága által javasolt, és a Kuratórium által kiválasztott személy, mint Kedvezményezett részére.
Jelen megállapodással szerződő felek célja, hogy rögzítsék együttműködésük szabályait a ’Peter S. Freudenthal professzori cím’ jogosultjának kiválasztása, a cím adományozása, a cím viselése és a cím jogosultjának díjazása körében.
Peter S. Freudenthal 14 évig tartó felsőfokú tanulmányait az Amerikai Egyesült Államok legjobb egyetemein végezte. Egyetemi alapdiplomáját (BSc) 1985-ben a molekuláris biofizika & molekuláris biokémia és molekuláris biológia szakokon a Yale Egyetemen szerezte meg, majd a Rockefeller Egyetem Immunológia és Sejtélettani Laboratóriumában végezte PhD tanulmányait. Témavezetője Ralph Steinman volt, egyike a 2011-ben orvos- és élettudományi Nobel Díjjal jutalmazott tudósoknak, aki a kitüntetést a dendritikus sejtek valamint az azok által az adaptív immunológiában játszott szerep felfedezéséért kapta. Peter S. Freudenthal kutatásai középpontjában a dendritikus sejtek, az antigén-bemutatás és az AIDS álltak (ld. PSF CV és fontosabb publikációit tartalmazó 2. számú mellékletet). Ezt követően a Yale Orvostudományi Egyetemen az idegsebészetre és baleseti sebészetre koncentrált.  Peter S. Freudenthal ezt követően az egészségügyi ellátó rendszer, majd a biotechnológiai befektetések elemzője lett. Itt szerzett tapasztalatai alapján egy innovatív céget alapított, amely nagy média figyelmet és jelentős kezdeti sikereket ért el, mígnem egy nagyobb cég kezére került. 2011-ben bekövetkezett haláláig egy kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó céget irányított.


Az együttműködés megvalósítása

1./   Szerződő felek rögzítik, hogy a Peter S. Freudenthal professzori cím jogosultja az Alapítvány az Alapító Okiratának V.3. pontja alapján választott Eseti Jelölő Bizottságának javaslata alapján, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 40. életévét betöltött, az immunológia szakterületen kiemelkedő kutatási és oktatási eredményeket elért oktatói közül választott személy lehet.

2./   Az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvány megkeresése esetén összeállítja azon oktatói listáját, akik az Alapítvány Kedvezményezettjével szemben támasztott feltételeknek megfelelnek és ezen listát az Alapítvány részére a megkeresést követő 30 napon belül megküldi.

3./   Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a professzori cím jogosultjának kiválasztását és a vele való szerződéskötést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az ELTE TTK dékánját a professzori cím viselésére kiválasztott oktató személyéről.

4./   Az Alapítvány kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a professzori cím viselésére kiválasztott oktatót mindaddig, amíg az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, azaz aktív oktató tevékenységet végez, havi juttatásban részesíti akként, hogy az Alapítvány által nyújtott havi juttatás összege tartalmazza a juttatás közterheit is.  Az Alapítvány a professzori cím viselésére kiválasztott oktatót nem befolyásolja sem az oktatási, sem a kutatási tevékenységében.

5./   Az Alapítvány vállalja, hogy a fenti kötelezettségvállalásához szükséges, mind anyagi, mind adminisztratív feltételeket biztosítja.

6./   Az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az Alapítvány által kiválasztott személy részére a „Peter S. Freudenthal professzori cím” használatát.

7./   Az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy az ELTE TTK Kari honlapon létrehoz és folyamatosan fenntart egy önálló oldalt, amelyen magyar és angol nyelven folyamatosan közzéteszi a Peter S. Freudenthal professzori cím jogosultjainak névsorát, rövid életrajzukat, legfontosabb publikációikat, jelen megállapodás szövegét, és az Alapítvány honlapjára vezető linket.

8./   Az ELTE kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a professzori cím jogosultjának ELTE-vel fennálló jogviszonya bármilyen okból megszűnik, ennek tényéről és időpontjáról haladéktalanul értesíti az Alapítványt.

9./   A Felek az együttműködési megállapodást a mindkét fél által történt aláírás napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre kötik azzal, hogy azt közös megegyezéssel módosíthatják.

10./ Jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha szakmai és/vagy tárgyi és/vagy jogszabályi feltételeinek változása a további együttműködést nem teszi lehetővé, illetve amennyiben valamelyik szerződő fél jogutód nélkül megszűnik.

11./ Jelen együttműködési megállapodást bármelyik szerződő fél a másik félhez igazoltan eljuttatott, egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyos, vagy ismétlődő szerződésszegése esetén.

12./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás vonatkozásában a kapcsolattartó személyek és elérhetőségeik az alábbiak:

 

Az ELTE részéről az ELTE TTK mindenkori dékánja

jelen szerződés aláírásakor Dr. Surján Péter

Az Alapítvány részéről a kapcsolattartó a Kuratórium

 

13./ A Felek a jelen együttműködési megállapodás létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni azzal, hogy jelen együttműködési megállapodást mindketten jogosultak teljes terjedelemben saját honlapjukon közzétenni.

Amennyiben a jelen együttműködési megállapodás teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.

 

Budapest, 2015. szeptember 25.

Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány Eötvös Loránd Tudományegyetem
képviseletében képviseletében
Dr. Rónay Mária kuratórium elnöke Dr. Surján Péter ELTE TTK dékán

 

1. melléklet - Peter S. Freudenthal rövid biográfiája és fontosabb publikációi

Peter Simon Freudenthal 1963. július 31-én született.

A New York állambeli Tarrytownban a Hackley magángimnázium tanulója volt, amit 1981-ben végzett el Nemzeti Ösztöndíjasként és egy Bausch and Lomb Érem kitüntetettjeként.

1985-ben a Yale Egyetemen kapta jeles minősítésű egyetemi alapdiplomáját (BS) molekuláris biofizikából & molekuláris biokémiából és molekuláris biológiából. Még a Yale hallgatójaként (1981-1985) Thomas J. Watson ösztöndíjas volt és nyaranta a New York Állambeli Yorktown Heights-ban található IBM T.J. Watson Kutatási Központban dolgozott.

1985 és 1990 között a Rockefeller Egyetem Immunológia és Sejtélettani Laboratóriumában végezte PhD tanulmányait. Témavezetője Ralph Steinman volt, egyike a 2011-ben orvos- és élettudományi Nobel Díjjal jutalmazott tudósoknak, aki a kitüntetést a dendritikus sejtek valamint az azok által az adaptív immunológiában játszott szerep felfedezéséért kapta. Kutatásai középpontjában a dendritikus sejtek, az antigén-bemutatás és az AIDS álltak. Peter kutatómunkája számos tudományos publikációt eredményezett (ld. 2. melléklet). A Rockefeller laboratóriumban töltött idő alatt a Nemzeti Tudományos Alapítvány ösztöndíjasa (1986-1990), a David C. Scott Alapítvány tudományos munkatársa (1987-1990) valamint a New York-i Tudományos Akadémia tagja volt.

1990 és 1995 között a Yale Orvostudományi Egyetemen idegsebészetre és baleseti sebészetre koncentrált. Ugyanakkor azzal a tervével, hogy idegsebész legyen, a kormányzati tervezett egészségügyi reform miatt felhagyott: ez ugyanis radikálisan csökkentette volna a támogatott szakemberek – köztük az idegsebészek – számát.

1995 és 1997 között egy privát New York-i befektetési bank, a Brean Murray&Company egészségügyi kutatással foglalkozó részlegének igazgatója volt.

1997 és 1999 között a San Franciscó-i Robertson Stephens & Company vezető biotechnológiai részvényelemzőjeként és alelnökeként tevékenykedett. A Robertson Stephens-nél munkálkodva a legújabb biotechnológiák, valamint a félvezető- és software-szektorok határterületeire specializálódott, de különös figyelmet fordított a humán génterápiára is.

1999. júniusában egyik alapítója, illetve elnöke és ügyvezetője lett a meVC.com-nak, mely egy kockázati tőke befektető alap volt. 2000-ben a Time Magazin, mint az év kockázati tőke megújítóját mutatta be, míg a Fortune Small Business Magazine-ban, mint a világ 65 leginnovatívabb kisvállalkozásai egyikének alapítója szerepelt. Emellett ő volt a New York-i tőzsdén is jegyzett meVC Draper Fisher Jurvetson Fund I Részvénytársaság (MVC: NYSE) igazgatóhelyettese, elnöke és ügyvezetője. 2003. júniusában, a körülmények szerencsétlen közrejátszása miatt, a meVC lemondott és a Draper Fisher Jurvetson Fund I-et az MVC Capital Részvénytársaság szerezte meg.

2002-ben részt vett a San Franciscó-i Darwin Ventures alapításában, melynek egészen 2011. februárjában bekövetkezett haláláig aktív beltagja maradt. A Darwin Ventures, mind a mai napig létező cég.

 

The biography of Peter S. Freudenthal

Peter Simon Freudenthal was born on July 31, 1963.

He attended Hackley School in Tarrytown, NY, graduated in 1981 receiving a National Merit Scholarship and the Bausch and Lomb Medal.

He received his B.S. from Yale, a double major with distinction in molecular bio-physics & biochemistry and molecular biology in 1985. While attending Yale (1981-1985) he was a Thomas J. Watson Scholar and worked in the summers at the IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY.

From 1985-1990, Peter was a senior graduate fellow in the Laboratory of Immunology & Cellular Physiology at the Rockefeller University. His thesis advisor was Ralph Steinman (one of the recipients of the 2011 Noble Prize in Physiology or Medicine for his discovery of the dendritic cells and their role in adaptive immunology). Peter’s research focused on dendritic cells, antigen presentation and AIDS. His work resulted in numerous publications, the list of which is enclosed. During his time at Rockefeller, he was a National Science Foundation Fellow (1986-1990) and a David C. Scott Foundation Fellow (1987-1990) and a member of the New York Academy of Science.

From 1990-1995 Peter attended the Yale School of Medicine, focusing on neurosurgery and trauma surgery.  His plans of becoming a neurosurgeon however were abandoned due to a government- planned healthcare reform drastically reducing the number of needed specialists, particularly that of neurosurgeons.

From 1995-1997 Peter was director of healthcare research at Brean Murray & Company, a privately held investment bank in New York.

From 1997-1999, Peter was senior biotechnology equity research analyst and vice president with Robertson Stephens & Company in San Francisco. During his tenure at Robertson Stephens Peter specialized in the interface between emerging biotechnologies and the semiconductor and software industries, while also focusing on the re-emergence of human gene therapy.

In 1999 June he co-founded, was chairman and CEO of meVC.com, a venture capital mutual fund company. Peter has been featured in Time Magazine as the venture capital innovator in 2000, and Fortune Small Business Magazine for founding one of the 65 most innovative small companies in the world. He was also vice-chairman, president and director of the meVC Draper Fisher Jurvetson Fund I, Inc.  (MVC: NYSE).

In 2003 June meVC.com resigns and the meVC Draper Fisher Jurvetson Fund I is taken over by MVC Capital Inc.

In 2002 Peter co-founded Darwin Ventures in San Francisco, of which he was a managing general partner until his death of a heart attack in February of 2011. Darwin Ventures still exists.

 

2. melléklet - Peter S. Freudenthal válogatott publikációi (selected publications)

Flechner, E. R., Freudenthal, P. S., Kaplan, G., and Steinman, R. M. 1988. Antigen-specific T lymphocytes efficiently cluster with dendritic cells in the human primary mixed-leukocyte reaction. Cellular immunology 111:183.

Steinman, R. M., Koide, S., Witmer, M., Crowley, M., Bhardwaj, N., Freudenthal, P., Young, J., and Inaba, K. 1988. The sensitization phase of T-cell-mediated immunity. Annals of the New York Academy of Sciences 546:80.

Freudenthal, P. S. and Steinman, R. M. 1989 January. Dendritic cell-CD4+ T cell cluster formation and function in the primary mixed leukocyte reaction. U.C.L.A. Symposia on Molecular & Cellular Biology.

*** Freudenthal, P. S. and Steinman, R. M. 1990. The distinct surface of human blood dendritic cells, as observed after an improved isolation method. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87:7698.

Freudenthal, P. S. and Bhardwaj, N. 1990. Dendritic cells in human blood and synovial exudates. International reviews of immunology 6:103.

Wood, G. S., Freudenthal, P. S., Edinger, A., Steinman, R. M., and Warnke, R. A. 1991. CD45 epitope mapping of human CD1a+ dendritic cells and peripheral blood dendritic cells. The American journal of pathology 138:1451.

Wood, G. S. and Freudenthal, P. S. 1992. CD5 monoclonal antibodies react with human peripheral blood dendritic cells. The American journal of pathology 141:789.

*** Cameron, P. U., Freudenthal, P. S., Barker, J. M., Gezelter, S., Inaba, K., and Steinman, R. M. 1992. Dendritic cells exposed to human immunodeficiency virus type-1 transmit a vigorous cytopathic infection to CD4+ T cells. Science 257:383.

Freudenthal, P. S. and Wood, G. S. 1993. Human blood dendritic cells. In Dermal Immune System, edited by B.J. Nickoloff, Chapter 4, 39-67, CRC press

 

*** A Rockefeller Egyetem, Steinman Laboratórium Történelmi Tudományos Jelentései (Historic Scientific Reports of the Steinman Laboratory, Rockefeller University)